Velké změny v DPH finančních služeb

Ing. Kateřina Sobotková
Finanční služby a regulace

Ministerstvo financí předložilo velmi rozsáhlý návrh novely zákona o dani z přidané hodnoty (dále jen ZoDPH). Novela je zásadní a dopadá do mnoha oblastí, přičemž v tomto textu se budeme věnovat novelizaci § 54 ZoDPH.

Uvedené ustanovení definuje tzv. finanční činnosti, které jsou poté v souladu s § 51 ZoDPH při splnění stanovených podmínek od daně bez nároku na odpočet osvobozeny.

Ve vztahu k investičním nástrojům jsou poté stěžejní činnosti, které návrh z § 54 ZoDPH vypouští, a tudíž se na ně osvobození od daně z přidané hodnoty dle nových podmínek nepoužije.

  • Obhospodařování majetku zákazníka na základě smlouvy se zákazníkem, pokud je součástí majetku investiční nástroj (asset management), s výjimkou správy nebo úschovy v oblasti investičních nástrojů. Osvobození by mělo být zrušeno od 1. 1. 2025. Znění důvodové zprávy uvádí, že poskytovatel této služby nejedná na základě zcela konkrétních pokynů k dispozicím s investičními nástroji podaných zákazníkem, ale naopak svojí povahou odpovídá pojmu správa a úschova, a tudíž tato služba nemůže být osvobozenou finanční činností.
  • Vedení evidence investičních nástrojů - osvobození by mělo být zrušeno od 1. 1. 2026. V tomto případě je však důležité doplnit, že v případě, že tato služba bude poskytována v rámci administrace investičních fondů, měla by být i nadále osvobozena dle § 54 písm. v), resp. dle § 54 písm. q) nově navrhovaného znění.

Novelizace se opírá o skutečnost, že se v případě uváděných činností nejedná o operace s cennými papíry, ale správu a úschovu, které podle směrnice o dani z přidané hodnoty a ve smyslu judikatury Soudního dvora EU, nemohou být od daně osvobozeny. 

V původním znění návrhu byly z § 54 ZoDPH odstraněny i činnosti organizování regulovaného trhu s investičními nástroji a vypořádání obchodů s investičními nástroji, nicméně dle posledních informací by tyto měly být v rámci osvobození ponechány.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

Ing. Kateřina Svobodová

Ing. Kateřina Sobotková

Kateřina studovala bakalářské studium na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně, následně navazující studium na Provozně-ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně, kde se specializovala na finance a investiční management. Zkušenosti má také z compliance u společnosti působící na kapitálovém trhu. V advokátní kanceláři působí od roku 2021 a specializuje se na licenční řízení u ČNB v oblasti investičních a platebních služeb. Hovoří anglicky. 

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí