Povinnost licence ČNB pro poskytovatele crowdfundingového financování

Mgr. Veronika Uhlířová
Licence ČNB

Evropský parlament schválil novou regulaci crowdfundingu, kterou je Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2020/1503 ze dne 7. října 2020 o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky a o změně nařízení 2017/1129 a směrnice EU 2019/1937 (dále jen „nařízení o crowdfundingu“ či „nařízení“).

Nařízení o crowdfundingu upravuje službu skupinového financování, kterým se dle čl. 2 odst. 1 nařízení rozumí párování zájmů investorů a vlastníků projektů na financování podnikání prostřednictvím využití veřejně přístupného internetového informačního systému (platformy) provozovaného právnickou osobou poskytující služby skupinového financování, které zahrnuje kteroukoli z těchto činností:

  1. umožnění poskytování úvěrů;
  2. umisťování převoditelných cenných papírů a nástrojů přijatých pro účely skupinového financování vydaných vlastníky projektů nebo zvláštní účelovou jednotkou bez pevného závazku převzetí podle bodu 7 oddílu A přílohy I směrnice 2014/65/EU a přijímání a předávání pokynů klientů týkajících se těchto převoditelných cenných papírů a přijatých nástrojů pro účely skupinového financování podle bodu 1 uvedeného oddílu.

Nařízení o crowdfundingu dopadá na poskytovatele služeb skupinového financování, na provoz platforem skupinového financování, jakož i na transparentnost a marketingová sdělení v souvislosti s poskytováním služeb skupinového financování v Evropské unii.

Výjimky z nařízení

Nařízení však stanovuje i výjimky ze své působnosti a dle článku 1 odst. 2 se nařízení nevztahuje na:

  1. služby skupinového financování poskytované vlastníkům projektů, kteří jsou spotřebiteli ve smyslu čl. 3 písm. a) směrnice 2008/48/ES;
  2. jiné služby související se službou skupinového financování, a které jsou poskytovány v souladu s vnitrostátními právními předpisy;
  3. nabídky skupinového financování s protiplněním vyšším než 5 000 000 EUR.

Nařízení o crowdfundingu se použije ode dne 10. listopadu 2021.

Související vnitrostátní úprava

Platné české právní předpisy zatím neobsahují úpravu skupinového financování. Dne 28. 12. 2020 však vláda ČR předložila Poslanecké sněmovně návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu zejména v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie týkajících se unie kapitálových trhů (dále jako „návrh zákona“). Návrh zákona mění znění zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen „ZPKT“), do kterého vkládá novou část, která obsahuje ustanovení týkající se poskytování služeb skupinového financování.

Navrhovaná ustanovení části osmé ZPKT stanoví, že podmínky poskytování činnosti poskytovatele služeb skupinového financování upravuje nařízení o crowdfundingu, a dále upravuje pouze některé dílčí otázky, jako je otázka, kdo má zajistit obsah dokumentu s klíčovými informace pro investory. Zároveň návrh zákona stanoví v novém písm. zd) ustanovení § 135 odst. 1 ZPKT, že poskytovatel služeb skupinového financování podléhá dohledu České národní banky.

Žádost o povolení k činnosti poskytovatele služeb skupinového financování

Nařízení o crowdfundingu zavádí novou licencovanou kategorii poskytovatelů služeb skupinového financování a zavádí podmínky, za jakých je možné služby skupinového financování poskytovat.

Poskytovatelé crowdfundingu tak budou mít na základě nařízení povinnost podat u příslušného orgánu, tj. u České národní banky, žádost o povolení k činnosti poskytovatele služeb skupinového financování v souladu s ustanovením článku 12 nařízení.

Návrh zákona v čl. VII části páté předpokládá možnost podání žádosti o udělení povolení k činnosti ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, tj. 26. června 2021, i v případě, že uvedené nařízení nebude doposud použitelné. Důvodem je, aby mohly být subjekty nově licencovány v předstihu, a nebyla tak narušena kontinuita poskytování jejich služeb. Lhůta pro vydání rozhodnutí o žádosti o udělení povolení k činnosti poskytovatele služeb skupinového financování neuplyne dříve než 10. prosince 2021 a rozhodnutí o udělení povolení k činnosti poskytovatele služeb skupinového financování bude vykonatelné nejdříve dnem 10. listopadu 2021.

Poskytovatelé služeb skupinového financování (crowdfundingu) mohou pokračovat v poskytování crowdfundingových služeb v souladu s platnými vnitrostátními právními předpisy dle článku 48 nařízení do 10. listopadu 2022 nebo do okamžiku, kdy je jim uděleno povolení podle čl. 12 nařízení. Ti, kteří nezískají povolení do 10. listopadu 2022, by neměli po tomto datu zveřejňovat žádné nové nabídky na skupinové financování, avšak mohou pokračovat v souladu s platnými vnitrostátními právními předpisy se správou stávajících smluv, včetně shromažďování a převodu pohledávek, poskytování služeb úschovy aktiv nebo zpracování úkonů související s výkonem práv ve společnostech.

Obecně se dá říci, že regulace poskytování služeb skupinového financování se podobá regulaci oblasti investičních služeb (IZ a OCP). Systém kontroly a posuzování úvěrů se podobá bankovní regulaci řízení úvěrového rizika.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

Mgr. Veronika Uhlířová

Mgr. Veronika Uhlířová

Veronika vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a od roku 2017 působí v naší advokátní kanceláři. Nyní na pozici advokátky. Je specialistka na korporátní právo, spotřebitelské úvěrování a AML/CFT problematiku. Veronika např. pomáhala našim klientům vyřídit licence nebankovních poskytovatelů spotřebitelských úvěrů, zastupovala klienty v řízeních týkajících se problematiky AML či řešila právní problematiku crowdfundingu. Hovoří anglicky.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí