Dluhopisy a prospekty

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Přechod dluhopisů a jiných cenných papírů v dědictví

JUDr. Lumír Schejbal
V praxi se setkáváme s dotazy emitentů, jak mají postupovat v případě úmrtí držitelů jimi vydaných cenných papírů. Jelikož ke změnám vlastnictví cenných papírů z důvodu úmrtí dochází relativně často vznikl tento článek. Pověřený notář Dle § 1670 občanského zákoníku dědictví potvrzuje soud. Soudní…

Přepočet limitu milion euro pro podlimitní veřejnou nabídku dluhopisů

JUDr. Lumír Schejbal
V rámci veřejné nabídky investičních cenných papírů vyvstala v praxi otázka z jakého kurzu EUR/CZK bychom měli vycházet při přepočtu objemu veřejné podlimitní nabídky cenných papírů? Česká národní banka (ČNB) se k problematice staví následovně: pro zjištění odpovídající částky v cizí měně se…

Lze emisí podnikových dluhopisů financovat operativní leasing?

JUDr. Lumír Schejbal
Emise dluhopisů, ať již veřejné či soukromé, podléhají relativně složité právní regulaci. Právní předpisy upravují zejména způsob využití finančních prostředků získaných z upsaných emisí dluhopisů a pravidla pro nabídku dluhopisů koncovým upisovatelům. Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách omezuje…

Kdo může vydávat dluhopisy a jak na to

JUDr. Lumír Schejbal
Emise dluhopisů zpravidla využívají 3 skupiny korporací: - Ty, které nedosáhnou na bankovní úvěr, ať již z důvodu krátké existence, nebo nepřesvědčivých finančních výsledků. - Společnosti, které by na úvěr dosáhly, ale podmínky, které musejí v bance splnit nechtějí akceptovat a jdou cestou emise…

Plán obchodní činnosti k žádosti o licenci obchodníka s cennými papíry

JUDr. Lumír Schejbal
Povinnou přílohou žádosti o udělení oprávnění k činnosti obchodníka s cennými papíry (OCP) je dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (ZPKT), plán obchodní činnosti žadatele podložený reálnými ekonomickými propočty. Dle § 2 písm. e) vyhlášky č. 233/2009 Sb., o žádostech,…

Dluhopisy pod palbou ČNB

JUDr. Lumír Schejbal
V nedávné době vydala Česká národní banka dvě precedentní rozhodnutí. První rozhodnutí se vztahuje k pokoutnému fondu kolektivního investování ve smyslu § 98 zákona č. 204/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „ZISIF“). Sankcionovaná společnost neoprávněně…

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí