11 otázek a odpovědí k dluhopisům a dluhopisovým emisím

SCHEJBAL & PARTNERS
Dluhopisy a prospekty

1. Jaké jsou právní požadavky na vydání dluhopisu?

Dluhopisy může vydat kdokoliv, tedy nejen firmy ale i fyzické osoby či zájmové organizace. Podmínky pro vydání dluhopisů jsou dané zákonem o dluhopisech. Je nutné sestavit emisní podmínky, připravit si smlouvu o koupi dluhopisů a nachystat si vzorový listinný dluhopis. Po vydání dluhopisů je povinností emitenta vést evidenci vlastníků dluhopisů, platit úrok a splatit jistinu.

2. Jaké dluhopisy existují a čím se liší?

Dluhopisy můžeme dělit podle podoby na listinné či zaknihované, podle formy na jméno či na doručitele, dle zajištění na zajištěné či nezajištěné, dle emitentů na státní, komunální, hypotéční, korporátní a ostatní, dle způsobu nabídky na veřejné a neveřejné, dle obejmu veřejné nabídky na podlimitní do 1 mil. EUR a na dluhopisy s prospektem. Dluhopisy mohou být i zelené, pokud splňují podmínky ESG, resp. Taxanomie. Vedle státu jsou nejčastějšími emitenty korporace. V Česku se mohou investoři nejčastěji setkat s podlimitní veřejnou nabídkou dluhopisů v listinné podobě. Taková nabídka je omezena na max. objem 1 mil. EUR (ekvivalent v Kč) během 12 měsíců.

3. Jaký je proces vydávání dluhopisů?  

Postup vydání a splacení dluhopisů je následující:

  1. rozhodnutí statutárního orgánu emitenta o vydání dluhopisů;
  2. příprava emisních podmínek, příprava kupní/upisovací smlouvy, vzorového dluhopisu a evidence investorů (připravují právní poradci); pokud nabídka dluhopisů přesáhne 1 mil. EUR, je třeba si nechat schválit prospekt dluhopisů od ČNB (zajišťují právní poradci);
  3. spuštění nabídky dluhopisů, pokud se jedná o veřejnou nabídku, tak zejména prostřednictvím webových stránek a PPC kampaní;
  4. vypořádání nákupů dluhopisů a předání dluhopisů investorům;
  5. průběžné placení kuponů z dluhopisů;
  6. splacení dluhopisů na účty investorů.

4. Jaký je rozdíl mezi dluhopisem a akcií?

Pokud emitent vydá dluhopis, vzniká mu závazek vůči vlastníkovi dluhopisu na vyplácení úroku a splacení dluhopisu. Jedná se o závazkový vztah. V případě vydání akcií se finanční prostředky od akcionáře stávají součástí vlastního kapitálu firmy. Akcionář je společníkem emitenta akcií a emitent nemá povinnost kapitál vracet ani platit úrok. Z uvedeného důvodu firmy někdy vydávají prioritní či obdobné akcie. 

5. Jaký je rozdíl mezi dluhopisem s fixním a variabilním úrokem?

Dluhopis s fixním úrokem nese po celou dobu existence dluhopisů stejný úrok. Dluhopis s variabilním úrokem je zpravidla navázán na nějakou pohyblivou úrokovou sazbu, např. 2 týdenní REPO ČNB, nebo PRIBOR. Kupon je pak nastaven tak, že se jedná např. o PRIBOR + 2 %. Při změně PRIBOR se mění i úroková sazba dluhopisů. Takto koncipované dluhopisy mohou mít protiinflační povahu.

6. Je nutné dluhopisy zaknihovat?

Ne. Dluhopisy lze vydat v listinné podobě. Právní poradce vám může v Centrálním depozitáři vyřídit ISIN (identifikace cenného papíru) a LEI (identifikace emitenta) a připraví vzorový listinný dluhopis, který obsahuje všechny zákonné náležitosti.

7. Jak dlouho trvá vydání dluhopisů?

Vydání podlimitních dluhopisů do 1 mil. EUR trvá cca do týdne. Vždy záleží na součinnosti emitenta, pokud je rychlá, může to být i dříve.

Vydání dluhopisů s prospektem trvá déle, jelikož je nutná sepsat prospekt cenného papíru a tento nechat schválit ČNB. Dluhopisy s prospektem lze vydat za cca 2-3 měsíce.

8. Jaký je postup pro vykupování dluhopisů?

Záleží na nastavení emisních podmínek. Emitenti nemají zpravidla povinnost vykupovat od investorů dluhopisy před splatností. Někdy to mohou dělat dobrovolně, pokud chtějí vyjít investorům vstříc. Povinnost předčasně vykoupit vydané dluhopisy však zpravidla není dána. V případě, že klesnou úrokové sazby a emitenti mají vydané dluhopisy s vysokou sazbou, mohou sami dluhopisy předčasně splatit, pokud s tím počítají emisní podmínky.

9. Jaký je postup pro splacení dluhopisů?

Postup se odvíjí od emisních podmínek. Praktický postup je takový, že emitenti v den splatnosti nebo bezprostředně po ní odešlou na bankovní účty investorů celou jistinu dluhopisů a poslední úrokový výnos. Tím závazky emitenta z dluhopisů zanikají. Vzhledem k tomu že zanikla pohledávka za emitentem reprezentovaná dluhopisem, stává se následně z dluhopisu bezcenný papír. Držitelé nemají povinnost jej vracet a emitenti to ani nevyžadují.

V případě diskontovaných dluhopisů (zero bonds) se nevyplácí úrok, ale tento přirůstá k jistině. Za určitých okolností může být výnos z diskontovaných dluhopisů osvobozen od kapitálové daně.

10. Lze dluhopisy převádět?

Ano. Dluhopisy lze převádět smlouvou, rubopisem a jejich předáním novému vlastníkovi. Někdy je převod omezen souhlasem emitenta. V případě změny vlastníka, případně při dědění dluhopisů, je třeba kontaktovat emitenta a oznámit mu a doložit nového vlastníka. Teprve po oznámení změny může emitent posílat úroky na oznámený bankovní účet a splatit na něj i jistinu.

11. Co dělat, když se jako emitent zpozdím s výplatou úroku nebo jistiny?

Emitentům doporučujeme kontaktovat vlastníky dluhopisů a komunikovat s nimi zpoždění výplat. Je-li to nutné, lze svolat schůzi vlastníků dluhopisů a na ní se např. dohodnout na prodloužení splatnosti dluhopisů, nahrazení emise emisí novou či na kapitalizaci dluhu vstupem do společnosti.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí